м. Харків  info@mkr.org.ua
Авторизація
Русский язык Україньска мова

Навчальний модуль

В описі коротко представлені тільки ті функціональні модулі, які дозволяють побачити рівень автоматизації даного завдання.

Формування та ведення навчального плану.
Основні функції:
- створення навчального плану (НП) на спеціальність кожного року прийому;
- функції копіювання НП, блоків дисциплін або дисципліни в інші НП;
- формування будь-якої структури НП;
- функції завдання та контролю вибору студентами необхідної кількості дисциплін у блоці циклу (при індивідуальної траєкторії навчання);
- автоматичне коректування заданих пов'язаних НП, блоків або дисциплін;
- функції порівняння НП, блоку дисциплін або дисципліни з іншими НП та отримання інформації про їх невідповідності, а також у разі необхідності автоматичне приведення їх у відповідність з порівнюваним;
- функції контролю відповідності НП різним нормативним показникам;
- можливість формування віртуальних груп відмінних від академічних для вивчення дисциплін;
- функції перегляду НП в різних видах.
Основні друковані форми:
- навчальний план на весь період навчання;
- навчальний план за курсами;


Перегляд робочого навчального плану.
Основні функції:
- перегляд робочого навчального плану (РНП) обраної спеціальності і року набору (курсу) на будь-який навчальний рік або семестр;
- можливість включення в нього інформації про проведення практик, держіспитів та дипломування.
Основні друковані форми:
- робочий навчальний план для денної форми навчання;
- робочий навчальний план для заочної форми навча


Запис студентів на вивчення дисциплін.
Основні функції:
- запис студентів на вивчення дисциплін в академічні та/або віртуальні групи;
- функції контролю вибору блоків дисциплін за вибором (якщо необхідно вибрати один з декількох блоків за вибором);
- функції контролю кількості обраних дисциплін в блоці (якщо необхідно вибрати зі списку дисциплін задану кількість);
- можливість вибору будь-якої кількості дисциплін з ознакою факультатив;
- перегляд результатів запису в різних видах.
Основні друковані форми:
- індивідуальний навчальний план студента.


Індивідуальний навчальний план студента.
Основні функції:
- перегляд індивідуального навчального плану кожного студента на будь-який семестр;
- отримання інформації про стан запису з кожної дисципліни (можна переглянути, хто записав студента на дисципліну, яким чином, якого числа і о котрій годині);
- функції перегляду стану студента в разі його запису на дисципліни через Internet, наприклад, чи може записуватися через Internet, чи пройшов запис через Internet, а також якщо почав записуватися, то до кінця чи все вибрав;
- завдання діапазону дат, протягом яких студент може здійснювати запис через Internet.
Основні друковані форми:
- індивідуальний навчальний план студента.


Результати запису студентів на дисципліни.
Основні функції:
- перегляд кількості записаних і незаписаних студентів по блокам дисциплін;
- перегляд кількості записаних і незаписаних студентів з кожної дисципліни.
Основні друковані форми:
- списки записаних або незаписаних студентів на спеціалізації, блоки, факультативи або дисципліни.


Формування та ведення практик.
Основні функції:
- ведення довідника всіх видів практик і завдання правил розрахунку навантажень по ним;
- закріплення за навчальними планами всіх практик з можливістю завдання різних особливостей їх проведення;
- функції копіювання практик з інших УП.
Основні друковані форми:
- закріплення кафедр за проведенням практик та нормативні коефіцієнти.


Ведення дипломування.
Основні функції:
- функції закріплення за спеціальностями курсу, кафедр, які проводять дипломування і кількість студентів на цих кафедрах;
- завдання нормативних даних розрахунку навантаження по дипломування;
- функції закріплення за спеціальностями курсу, кафедр, які консультують дипломників і завдання правил розрахунку навантаження по них;
- можливість завдання виду розрахунку (в штати або погодинну оплату) за різними правилами.
Основні друковані форми:
- закріплення кафедр за дипломуванням та нормативні коефіцієнти.


Ведення державних іспитів.
Основні функції:
- функції закріплення за спеціальностями курсу, кафедр, які проводять державні іспити (ДІ);
- завдання нормативних даних розрахунку навантаження по ДІ;
- функції закріплення (у разі необхідності) за спеціальностями курсу, кафедр, які консультують студентів перед держіспитами і завдання правил розрахунку навантаження по них;
- можливість завдання виду розрахунку (в штати або погодинну оплату) за різними правилами.
Основні друковані форми:
- закріплення кафедр за проведенням держіспитів та нормативні коефіцієнти.


Завдання правил розрахунку навантаження.
Основні функції:
- функції ведення довідника різних видів іспитів і завдання правил їх розрахунку;
- функції ведення довідника різних видів курсових робіт і завдання правил їх розрахунку;
- функції ведення довідника різних видів контрольних/розрахунково-графічних робіт і завдання правил їх розрахунку;
- завдання правил розрахунку звичайних і диференційованих (з оцінкою) заліків;
- завдання правил розрахунку консультацій для всіх видів навчання.


Навантаження по навчальному закладу.
Основні функції:
- перегляд загального навантаження по кафедрам і всьому навчальному закладу з деталізацією за всіма видами занять;
- розрахунок погодинного фонду оплати по кожній кафедрі і вузу;
- можливість перенесення частини навантаження в погодинну оплату;
- розрахунок середнього навантаження і штатів по кафедрам і вузу;
- можливість порівняння штатів виданих на кафедри з поточними розрахунковими, для прийняття рішення про уточнення штатів на кафедрах.
Основні друковані форми:
- навантаження по навчальному закладу та кафедрам.


Розподіл навантаження на кафедрі.
Основні функції:
- відображення навантаження кафедри по семестрах;
- функції перегляду розподіленої, не розподіленої і розподіленого навантаження;
- розрахунок середнього навантаження кожного викладача виходячи з діапазонів мінімального і максимального навантаження за посадою, ставки, штатів на кафедрі і загального кафедрального навантаження;
- розподіл навантаження викладачам здійснюється шляхом підстановки зі списку прізвищ на розподілені години, тобто години з клавіатури не вводяться, що значно прискорює процес розподілу навантаження і повністю усуває всілякі помилки при розподілі;
- контроль поточного стану розподілу навантаження, тобто при виборі викладача під час розподілу відразу відображається його повне навантаження по семестрах і за рік, а так же кольором сигналізується рівень навантаження в залежності від діапазонів мінімального і максимального навантажень за посадою і ставкою;
- контроль розподілу погодинного фонду, тобто якщо викладачам-почасовикам розподілено більше годин, ніж розраховано погодинка на кафедрі, то це сигналізується кольором на викладачах-почасовиках цієї кафедри;
- функції завдання необхідних аудиторій або груп аудиторій з дисциплін для складання розкладу занять;
- автоматична перевірка на можливі накладки в розкладах занять, тобто якщо розклад складено і здійснюється перерозподіл навантаження, то в разі виникнення накладки зазначаються дні і пари, де при заміні виникають накладки, а сама заміна не відбувається (в разі якщо при заміні накладки не виникають, викладач автоматично підставляється в розклад).
Основні друковані форми:
- розподіляється навантаження на кафедру;
- детальне розподілене навантаження на кафедру;


Навантаження викладачів кафедри.
Основні функції:
- перегляд навантаження викладачів кафедри за рік і по семестрах;
- перегляд розподіленого навантаження кожного викладача в різних видах.
Основні друковані форми:
- розподілене навантаження кафедри за рік і по семестрах;
- індивідуальне навантаження по викладачам;


Виконання навантаження викладачами кафедри.
Основні функції:
- перегляд виконання навантаження на основі розкладу занять по місяцях і семестрах;
- функції порівняння запланованого та реального виконаного навантажень.
Основні друковані форми:
- виконане навантаження викладача.


Автоматичне складання розкладу занять денного відділення.
Основні функції:
- дозволяє оптимально підібрати змінності факультетів і курсів з тим, щоб зменшити можливі перевантаження по аудиторіях, групам аудиторій або викладачам на змінах;
- виявляє всі можливі тупикові ситуації до складання розкладу для прийняття рішення щодо їх усунення або зменшення;
- дозволяє переглянути та змінити навантаження на кожній зміні по аудиторіях, групам аудиторій, викладачам або студентським групам для зменшення можливих переборів по зайнятості;
- дозволяє задавати додаткові правила та критерії формування розкладів в автоматичному режимі.


Автоматизоване (діалогове) складання розкладу занять денного відділення.
Основні функції:
- формування потоків окремо для редагування розкладу та друку;
- робота з розкладом в двох режимах: потоковому і груповому;
- проставлення дисциплін з різним розподілом груп на підгрупи, наприклад поділ групи на 2,3 або 4 підгрупи і можливість проставлення як в один час, так і в різний;
- виконання функцій перевірок на накладки по аудиторіях, викладачам, академічним групам і по кожному студенту, якщо за дисципліною вони закріплені;
- функції роботи з віртуальними групами (коли створюються окремі групи, в які входять студенти різних академічних груп);
- заміна аудиторій в розкладі занять;
- функції разової заміни дисциплін (наприклад, викладач поїхав у відрядження або на конференцію для точного автоматичного розрахунку фактичного виконання навантаження);
- проставлення додаткових консультацій;
- облік різних обмежень, наприклад обмеження по викладачам, відпустка, святкові дні, проведення практик серед семестру і т.д.;
- функції відображення зайнятості кожного викладача і студента дисципліни, що проставляється;
- функції надання різних варіантів проставлення дисципліни з рекомендаціями вибору найкращого;- можливість проставлення в одній групі на одній парі будь-якої кількості дисциплін, якщо немає накладок по викладачам і студентам (в разі закріплення за дисциплінами студентів);
- функції автоматичної розсилки на особистий e-mail або SMS на мобільний телефон змін, що стосуються кожного викладача і студента (якщо викладач або студент підписалися на автоматичне повідомлення про зміни у розкладі, що стосуються їх особисто).
Основні друковані форми:
- розклад потоку;
- розклад групи;
- розклад студента.


Формування розкладу екзаменаційної сесії денного відділення.
Основні функції:
- виконання функцій перевірок на накладки по аудиторіях, викладачам, академічним групам і по кожному студенту, якщо за дисципліною вони закріплені;
- функції роботи з віртуальними групами (коли створюються окремі групи, в які входять студенти різних академічних груп);
- заміна аудиторій в розкладі занять;
- облік різних обмежень, наприклад обмеження по викладачам, відпустка, святкові дні, проведення практик серед семестру і т.д.;
- функції відображення зайнятості кожного викладача і студента дисципліни, що проставляється;
- функції надання різних варіантів проставлення дисципліни з рекомендаціями вибору найкращого;
- можливість проставлення в одній групі на одній парі будь-якої кількості дисциплін, якщо немає накладок по викладачам і студентам (в разі закріплення за дисциплінами студентів);
- проставлення заліків (у разі необхідності);
- призначення перездач до 2-х (додаткова сесія);
- функції автоматичної розсилки на особистий e-mail або SMS на мобільний телефон змін, що стосуються кожного викладача і студента (якщо викладач або студент підписалися на автоматичне повідомлення про зміни у розкладі, що стосуються їх особисто).
Основні друковані форми:
- розклад екзаменаційної сесії.

Автоматизоване (діалогове) складання розкладу занять заочного відділення.
- формування потоків окремо для редагування розкладу та друку;
- робота з розкладом в двох режимах: потоковому і груповому;
- проставлення дисциплін з різним розподілом груп на підгрупи, наприклад поділ групи на 2,3 або 4 підгрупи і можливість проставлення як в один час, так і в різний;
- виконання функцій перевірок на накладки по аудиторіях, викладачам, академічним групам і по кожному студенту, якщо за дисципліною вони закріплені;
- функції роботи з віртуальними групами (коли створюються окремі групи, в які входять студенти різних академічних груп);
- заміна аудиторій в розкладі занять;
- функції разової заміни дисциплін (наприклад, викладач поїхав у відрядження або на конференцію для точного автоматичного розрахунку фактичного виконання навантаження);
- проставлення різних додаткових видів занять, наприклад консультацій, прийом контрольних та курсових робіт, іспитів тощо;
- облік різних обмежень, наприклад обмеження по викладачам, відпустка, святкові дні, проведення практик серед семестру тощо;
- функції відображення зайнятості кожного викладача і студента проставляється дисципліни;
- функції надання різних варіантів проставлення дисципліни з рекомендаціями вибору найкращого;
- можливість проставлення в одній групі на одній парі будь-якої кількості дисциплін, якщо немає накладок по викладачам і студентам (в разі закріплення за дисциплінами студентів);
- функції автоматичної розсилки на особистий e-mail або SMS на мобільний телефон змін, що стосуються кожного викладача і студента (якщо викладач або студент підписалися на автоматичне повідомлення про зміни в розкладі, що стосуються їх особисто).
Основні друковані форми:
- розклад потоку;
- розклад групи;
- розклад студента.

Завантаженість аудиторного фонду.
- перегляд завантаженості аудиторного фонду по днях і парах за будь-який період часу у відсотках;
- перегляд завантаженості як за групами аудиторій (сумарна середня завантаженість) так і по кожній аудиторії окремо.
Основні друковані форми:
- форма завантаженість аудиторного фонду

Формування ДЕКів.
- формування державних екзаменаційних комісій по факультетам;
- формування спискового складу ДЕКу;
- формування розкладу проведення ДЕКу.
Основні друковані форми:
- наказ на формування ДЕКу.

Диспетчер зайнятості аудиторного фонду.
- перегляд зайнятості аудиторного фонду на вибраний день і пари;
- перегляд зайнятості обраної аудиторії на заданий період часу (розклад однієї аудиторії);
- призначення додаткових занять з аналізом зайнятості аудиторії, викладача і групи.
Основні друковані форми:
- розклад аудиторії;
- розклад групи аудиторій.

Диспетчер зайнятості викладачів кафедри.
- перегляд зайнятості викладача на вибраний день і пари.
Основні друковані форми:
- розклад кафедри;
- розклад викладачів.

Диспетчер зайнятості академічних груп.
- перегляд видів занять (лекцій, іспитів тощо) по днях або діапазону днів;
- функції установки різних фільтрів на отримання списку занять.
Основні друковані форми:
- розклад занять по заданим умовам.

Диспетчер зайнятості аудиторного фонду на обраний день.
- перегляд таблиці проведення всіх видів занять у навчальному закладі на конкретний день (форма необхідна, наприклад людині, яка видає ключі від аудиторій);
- установка фільтра на виведений список аудиторій.
Основні друковані форми:
- розклад всіх занять на обраний день.

Облік виконання погодинного фонду оплати.
- облік кількості запланованих і виконаних годин;
- автоматичний розрахунок сум оплати за виконані години з урахуванням різних коефіцієнтів оплати;
- формування різних статистичних форм звіту.
Основні друковані форми:
- виконання погодинного фонду;
- статистика виконання погодинного фонду.